All Products

Teaching Activities


Teaching Activities

Promotions & Discounts


Promotions & Discounts

Affiliates


Affiliates

Free Downloads


Free Downloads

การใช้บัตรคำศัพท์ประกอบภาพในการให้ความรู้เรื่องเกมส์การศึกษา

การสร้างประโยคเนื้อเรื่อง

สำหรับนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น บัตรคำศัพท์ประกอบภาพสามารถช่วยในการสร้างเรื่องราวง่ายๆ โดยลักษณะการใช้งานแบบเดียวกัน โดยให้ครูผู้สอนสามารถใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย ยกตัวอย่าง เช่น ชุดครอบครัว ชุดสนามเด็กเล่น หรือชุดสวนสัตว์ ร่วมกับการใช้ชุดคำศัพท์ และชุดคำกริยา อาจจะให้นักเรียนสร้างประโยคหน้าชั้นเรียน และใช้ บัตรคำศัพท์ประกอบภาพนำไปติดบนกระดาน และให้นักเรียนคนถัดไปแต่งประโยคให้สอดคล้องกัน บัตรคำศัพท์ประกอบภาพสามารถสร้างเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานต่างๆได้ และครูก็สามารถสอนการอ่านให้กับนักเรียนได้ในขณะเดียวกัน

การเว้นข้อความ

เมื่อนักเรียนได้ฝึกการอ่านแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราสามารถที่จะเพิ่มความท้าทายในการเรียนการสอนด้วยการเว้นข้อความ โดยครูผู้สอนสามารถเริามต้นด้วยคำศัพท์ง่ายๆ การสร้างเรื่องราวสั้นๆและให้นักเรียนเติมคำที่ถูกต้อง

การตั้งคำถาม

ให้นักเรียนสร้างคำถาม เพื่อกันหาข้อมูลในแต่ละหัวข้อ ซึ่งเป็นวิธีการเรียนและฝึกฝนที่ดีเยี่ยมเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นและใช้สิ่งดีที่สุดเกี่ยวกับบัตรคำศัพท์ประกอบภาพ พวกเขาสามารถใช้สำหรับการเรียนการสอนนักเรียนในทางเลือกที่หลากหลายหัวข้อและความรู้การใช้ทักษะบัตรคำศัพท์ประกอบภาพสามารถใช้สอนการสะกดคำ,การเขียน,การสร้างประโยคการอ่าน

Go back


cart

No products

Shipping 0,00 €
Total 0,00 €

Cart Check out

© Copyright 2011-2018 Yo-Yee Education. All Rights Reserved. By using this site you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy

Yo-Yee Flashcards ® is a registered trademark of Yo-Yee Education Ltd.